15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 46’NIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 139)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 25988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.