15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 15) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 54)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 134)

MADDE 1 – 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.