15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 133)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.