15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30’UN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 129)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.