15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak, (ç) bendindeki “11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı” ibaresi “8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.