15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ

ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.