15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-UHU)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nin 3 üncü maddesinde yer alan “10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.