15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVAALANI SERTİFİKASYON VE İŞLETİM YÖNETMELİĞİ (SHY 14A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY 14Anin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 ve 22 nci maddeleri ile” ibaresi “Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği yayımlanan” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi gereği yayımlanan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.