15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ

TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN

İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna uygun” ibaresi “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “6001 sayılı Kanunun 4 üncü ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının” ibaresi  “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.