15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

g) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre Ekonomi Bakanlığından” ibaresi “Ticaret Bakanlığından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi “655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi “655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.