15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK

TEKNİK PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını”  ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürü” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı, Personel ve Atama Şubesi Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.