15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet birimi: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ile atölye müdürlüğünü ve ikmal müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının” ibaresi, “Personel Dairesi Başkanının” olarak, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığından” olarak, “İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü” ibaresi “Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.