15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2012 tarihli ve 28411  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin  2 nci maddesinde yer alan  “25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi, “Personel Dairesi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/03/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlardan” ibaresi “23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlardan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.