15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığında” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “6001 sayılı Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.