15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ÜCRETLİ KARAYOLLARINDA YABANCI PLAKALI ARAÇLARA AİT GEÇİŞ

ÜCRETLERİ VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2017 tarihli ve 29982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan  “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi  “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Ticaret Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan  “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ibareleri “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.