15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı “ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”  ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının”  ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı” olarak, (d) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak, (e) bendinde yer alan “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” olarak değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

b) Üst görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,”

“m) Denizcilikle ilgili birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesindeki hizmet birimleri bölümünde denizcilikle ilgili görevleri tanımlananlar ile aynı kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Liman Başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühendisliklerini,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.