15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI, HAVACILIK VE UZAY

TEKNOLOJİLERİ UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin adı “ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Denizcilik Uzmanı ve Uzman Yardımcılarını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (g), (ğ), (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığını,

c) Birim: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Denizcilik Uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları birimleri,”

“d) Giriş sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Denizcilik Uzman Yardımcılığı için yapılan giriş sınavını,”

“g) Sınav komisyonu: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Denizcilik Uzman Yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,

ğ) Uzman: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı ile Denizcilik Uzmanını,

h) Uzman yardımcısı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Denizcilik Uzman Yardımcısını,”

“i) Yeterlik sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı yeterlik sınavını,”

“k) Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “uçak, uzay, havacılık ve uzay mühendisliği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar veya müsteşar yardımcısı” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar onayı ile Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.