15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2000 tarihli ve 24088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.