15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TATVAN LİMAN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tatvan Liman Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/4/1948 tarihli ve 6884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzükte” ibaresi  “17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Van Gölü’nde çalışan gemilerin ölçümü ve sörvey işlemleri, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Gemilerin yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri, Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak donatılır.

(3) Can kurtarma tesis ve araçlarının adedi ve teknik nitelikleri ile gemide bulundurulacak seyir aletleri, demir zincir, halat gibi donanım ve teçhizat, Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Marmara Denizinde kısa sefer yapan gemiler için öngörülen adet ve nitelikte donatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.