15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

PETROL TANKERLERİNİN ÇİFT CİDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM

ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN

PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ

YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2008 tarihli ve 27043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “11/2/1948 tarihli ve 3/7040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük ile Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi” ibaresi “17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.