15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,” ibaresi “Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,” ve “Saymanlık: Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığını,” ibaresi “Saymanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Bölge Müdürlüklerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Bölge Müdürlüklerinde” ve “Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı baş müfettişleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.