15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE SÖKÜM

İŞLEMLERİNDE GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.