15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.