15 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30656 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.