14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Trakya Bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez aşağıdaki amaçlar ve alanlarda faaliyet gösterir:

a) Üniversite ile bölgeyi etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin konularda disiplinlerarası bilimsel araştırma ve farkındalık yaratmaya dönük çalışmalar yapmak, elde edilen bilimsel bulgu ve önerileri ilgili makamlara ve kamuoyuna aktarmak.

b) Bölgenin biyolojik zenginliklerinin ve doğal dengenin korunması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek, Üniversite ve çevre ile ilgili kurumlar tarafından bu alanda yapılan akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek.

c) Ekolojik dengenin unsurlarını ve sürdürülebilirlik koşullarını ortaya koymak suretiyle bölgenin ekonomik kalkınmasına, bölge halkının ve öğrencilerin yaşam kalitesinin arttırılmasına hizmet etmek.

ç) Üniversite yerleşkelerinin bulunduğu bölgedeki park, tabiat anıtı, peyzaj değerleri, yaban hayatı ve sokak hayvanlarına dair sorunlara dikkat çekecek projeler üretmek.

d) Doğada ve doğal ortamlarda yapılacak eğitim projeleriyle genç nesillerin doğaya ilgisini arttırmak ve bilimsel alanda yürütülen “sürdürülebilir çevre” ile ilgili gelişmeleri takip etmesini sağlamak.

e) Doğa ve çevre alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara akademik düzeyde destek sağlayacak ve ilgili projeleri destekleyecek işbirliği imkânları oluşturmak.

f) Üniversitede verilmekte olan çevre ile ilgili konulardaki derslerin sürdürülebilir çevre yönetimi ile uyumlu şekilde, akademik çerçevede verilmesine destek olmak.

g) Üniversite yerleşkelerindeki yeşil çevre oluşturma ve koruma ile ilgili konularda Üniversite idaresine katkı sağlamak.

ğ) Öğrencilerin “sağlıklı çevre”de yaşamlarını sürdürebildiklerine dair farkındalıklarını arttırırken, enerji tasarrufu, plastik kullanımının azaltılması, sıfır atık, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği gibi konularda sorumlu davranışlar ve alışkanlıklar geliştirmelerine destek olmak.

h) Merkez kadrosundaki ve Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerden araştırmacı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

ı) Çevre sorunlarını çözmeye yönelik bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuvar incelemesi, deney ve alan araştırması gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirlikleri yürütmek ve bu çalışmalar için gerekli finansal kaynakların ulusal ve uluslararası ortamdan sağlanmasına ilişkin projeler geliştirmek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek, toplumun her kesimine çevre ve doğa bilimleri alanında gerekli katkıyı sağlamak üzere farklı standart eğitim programları geliştirmek, doğada ve doğal ortamlarda yapılacak doğa eğitimi ve bilim okulu gibi projeler üretmek ve uygulamak.

j) Merkezin faaliyet alanına giren ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yaparak bu konuda bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda etkin çalışma platformları oluşturmak, alanında faaliyet gösteren akademik çevreye ve uygulayıcılara bilgi desteği ve bilimsel lojistik sağlamak, söz konusu kurumların Üniversite ile yapacağı işbirliğini teşvik etmeye yönelik olarak organizasyonlar tertip etmek.

k) Çevre sorunları ve/veya çevrenin kötü kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için yasal ve idari önlemlerin alınması amacıyla bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere ve kamuoyuna duyurmak.

l) Bölgede ve Türkiye’de doğal varlıkların ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak.

m) Amaç ve görevleri ile ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında çalışma ve proje grupları kurulmasını, Üniversite dışındaki kurumlarla ilgili STK’lardan veya araştırmacılardan Merkezin amacı ve faaliyetleri kapsamında yürütülen ulusal ve/veya uluslararası çalışma ve proje koordinatörleri atanmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Rektörün oluruna sunulmak üzere Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

ç) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından ve/veya Üniversite dışından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alarak Merkeze yazılı olarak bildirir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.