14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (İÜC-SEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İÜC-SEM): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel bilgi birikimini toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek suretiyle bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversite adına örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm eğitim programlarını yürütmek.

b) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TS, EN, ISO/IEC 17024 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili diğer standartlara uygun olarak personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, ilgili sınavları yapmak, başarı belgesi, sertifika veya katılım belgesi vermek.

c) Meslek standartları geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti, seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları, sınav organizasyonları düzenlemek.

ç) Üniversite Yayın Kurulunun onayını alarak Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası eserlerin süreli-süresiz basım, yayın ve satışını yapmak.

d) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek.

e) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaca ve işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

f) Üniversitedeki eğitim programları ile bağlantılı olan diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak, programlara destek olacak alanlarda sertifika programları düzenleyerek öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

g) Rektörlüğe bağlı birimler tarafından Üniversite bünyesinde yürütülen diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerine katkıda bulunmak.

h) Toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili gözlem, anket, kamuoyu araştırması ve benzeri çalışmalar yapmak, bunların raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

ı) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili olarak Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği halinde danışmanlık vermek ya da almak.

i) İhtiyaç duyulan ve Rektörlük tarafından uygun görülen şehirlerde, Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık gibi birimler açmak veya açtırmak.

j) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek.

k) Üniversitenin birimleri adına ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

l) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yapmak ve sözleşmeler düzenlemek.

m) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Rektör, uygun gördüğü takdirde, sınav ve belgelendirme süreçlerinde, Rektörlük adına temsile, ilzama ve tüm süreçleri yönetmek üzere Müdüre yetki verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin birimlerini yönetmek ve merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.

g) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Faaliyetler sonucu aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.

d) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.