14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİNİ MUSİKİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlahiyat Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Osmanlı kültür coğrafyası olmak üzere, dünya genelinde dini musiki ve ritüellerini araştırmak, tanıtmak, kaybolmuş ya da bilinirliği azalmış dini musiki formlarını ihya ederek yaşatmak, bu alanda kültürel ve bilimsel çalışmalar yürütmek, benzeri faaliyetler gerçekleştiren kişi ve kurumları desteklemek ve bu alandaki çalışmalar konusunda dünyaca tanınmış bir merkez olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı kültürünün tarih içinde ulaştığı coğrafyadaki dini musiki birikimine ait yazılı, görsel ve sesli birincil ve ikincil kaynakları tarayarak bu eserlerin besteleri, bestekârları, güfteleri, türleri, formları, makam ve usul yapıları, kaynakları gibi ayrıntılı bilgileri içerecek envanter çalışmaları yapmak; kayıt altına alınmamış eserlerin derlemelerini yapmak, derlemesi yapılan eserlerden seçilenleri dijital stüdyo ortamında kayıtlarının yapılıp yayımlanmasını sağlayarak dini musiki repertuvarına katkıda bulunmak.

b) Dini musiki ile ilgili el yazmaları, basılı özgün yapıtlar, notalar ve ses kayıtları gibi birincil kaynakların arşivlenmesi vasıtasıyla bu kaynaklar üzerine yapılan çalışmalar olan ikincil kaynakları da içeren bir müzik kütüphanesi kurmak; bu kütüphanede görsel, yazılı ve sesli olmak üzere kapsamlı bir arşivle araştırmacılara kaynak sağlamak.

c) Dini musiki alanında çalışanların görüntü, ses ve performanslarını (sema, semah ve benzeri) kayıt altına alarak icra edebilecekleri ve üzerinde akademik çalışma yapabilecekleri günümüz teknolojik imkânlarına sahip modern bir ses ve görüntü kayıt stüdyosu kurarak gerekli ortamı hazırlamak; teçhizat ve her türlü kaynağı temin etmek.

ç) Dini musiki konusunda yapılan çalışmaları sahneye taşıyarak performanslar ve müzik kültürleri üzerine periyodik konserlerle, dini musiki performanslarını ilgili kişi veya grupların desteğiyle düzenlemek.

d) Türk-İslâm musikisindeki “İstanbul Tavrını” yaşatmak ve bu doğrultuda faaliyetler düzenlemek.

e) Osmanlı kültürünün yaygın ve etkili olduğu bölgelerdeki “ses medeniyeti”nin korunarak yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversitenin bünyesinde veya dışında faaliyet gösteren ve dini musiki ile bağlantılı alanlarda çalışan kişilerle disiplinler arası projeler düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile ortak projeler gerçekleştirmek.

g) Yaşayan dünya dinlerine ait müzik eserlerini icra edecek bir icra heyeti oluşturmak; oluşturulan icra heyetiyle konserler vermek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda envanter ve diğer çalışmalara ilişkin veri tabanı, resmî internet sitesi ve yönetim bilgi sistemleri oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, bu anabilim dalında öğretim üyesi bulunmaması durumunda ise Üniversitenin diğer öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili kişi ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, üyeleri toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Merkezin yıllık çalışma plânı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, en az üçü İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona erenler, yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, yıl içinde üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile ilgili strateji ve politikaları belirlemek.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma plânının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan plânı karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörlük onayına sunmak.

d) İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği yaparak eğitim ve kurs programları düzenlemek.

e) Eğitim, kurs, atölye çalışması, eser icrası gibi uygulamaya dayalı programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

f) Danışma Kurulunca önerilen konuları görüşüp karara bağlamak.

g) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, ilgili kurum ve kişilerle iletişim ve işbirliğine yönelik kararlar almak.

ğ) Merkeze gelen proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.

h) Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on, en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı yöntemle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli durumlarda konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak istişarî nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.