14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Antalya AKEV Üniversitesinin ilgili idari ve akademik birimleri arasında işbirliği ile toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim verilerek ülkenin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar ve diğer etkinlikleri düzenlemek.

b) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik uzaktan eğitim programları açmak.

c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ç) Gerçek ve tüzel kişilere her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, ortak projeler hazırlamak, alanda çalışan uzmanlardan hizmet almak, kurs ve benzeri çalışmalarda gerektiğinde bu kişilerle işbirliği yapmak.

d) Teknik veya istatistiki analizler yapmak veya yaptırmak.

e) Rehberlik ve kişisel gelişim eğitimleri vermek, psikolojik danışma hizmetleri düzenlemek.

f) Merkezin faaliyet alanlarında yer alan konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmak, bu konulardaki temsilcilik alma kararlarını Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kuruluna veya Senatoya sunmak.

g) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik eğitim, her türlü sınava yönelik hazırlık kursu düzenlemek, bu alanda danışmanlık hizmetleri vermek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.

ğ) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.

h) Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel alışverişi sağlama ve sosyal kaynaşmayı geliştirmek için sanat, kültür ve spor faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda yayınlar yapmak.

ı) Gerekli durumda yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği yapmak, yardımlaşmak, ortaklaşa bir şekilde sertifikasyon, akreditasyon veya her türlü eğitim ve belgelendirme, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası projeler veya etkinlikler düzenlemek.

i) Sürekli eğitim kapsamına giren ve Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya diğer Üniversite personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılacağı gibi görev süresi henüz bitmeyen Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Rektör, birinci fıkrada belirtilen personel arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları da aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdürün altı aydan daha uzun bir süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunda üye olarak bulunmak ve bu kurulların kararlarına göre hazırlanan çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin programları ile fakülte, enstitü ve yüksekokullar arasında koordinasyon sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki etkinliklere katılmak, her türlü iletişimi sağlamak.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak, ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; biri ilgili rektör yardımcısı, biri Merkez Müdürü olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya diğer üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiyle birlikte toplam yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu Başkanı ilgili rektör yardımcısıdır.

(2) Herhangi bir sebeple boşalan üyeliğe aynı yöntemle yeni üye seçilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün talebi ile veya Başkanın resen çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Olağanüstü hâllerde aynı usulle Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirmek, bu faaliyetlerle ilgili içerik, personel, süre, ücret ve benzeri konuları karara bağlamak.

c) İlgili faaliyet ve programların sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme esaslarını belirlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Faaliyetler sonucunda elde edilen geliri Antalya AKEV Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğini esas alarak dağıtmak.

f) Müdürün teklifiyle bir veya birden fazla gerçekleştirme görevlisini belirlemek.

g) 2547 sayılı Kanun hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Müdürü ile Merkezin çalışmalarıyla ilgili, konusunda bilgili ve deneyimli kamu görevlileri ve gerçek kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en çok yedi üye ile birlikte toplam dokuz kişiden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmada yardımcı olmak.

b) Merkezin kendi amaçlarına uygun etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için gerektiğinde diğer kamu kurumlarıyla ve özel sektörle işbirliğinin geliştirebilmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Gerekli hallerde, Merkezin amaçlarına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek, program ve projeler hazırlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversite personeli arasından veya istemeleri hâlinde ilgili sektörlerden, Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından en fazla bir yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli hâllerde görev süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirme ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.