14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; obezite  ile ilgili alanlarda  bilinç ve eğitim düzeyini artırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, obezite  ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve eğitimini vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Obezite konusunda ailelerin ve bireylerin eğitimini sağlayarak  farkındalığı artırmak.

b) Obezitenin hastalık yönetiminin etkin şekilde yapılması, epidemiyoloji ve surveyansının izlenmesi  ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirilebilmesi için veritabanı/kayıt kütüğü modellemek ve oluşturmak.

c) Obezite  ile ilgili risk faktörlerinin tespiti, erken tanı ve etkin tedavi için  prosedürler ve standartlar geliştirmek.

ç) Obezite ve komplikasyonları  konusunda araştırmalar yapmak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, sertifika vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Obezite  konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür;  obezite  konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli fiziki altyapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konusunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Merkez uygulamaları

MADDE 13 – (1) Merkezde bu Yönetmelik kapsamında hastalara yönelik yapılacak uygulamalar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi veya birlikte kullanım kapsamında hizmet verilen sağlık tesisi üzerinden yürütülür.

(2) Merkezin faalaiyet alanları dahilinde hastalara yönelik uygulamalar haricindeki faaliyetler Rektörlüğe bağlı diğer birimlerde yürütülebilir ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden görev alanı ile ilgili faaliyetlerde bulunulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.