14 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30655

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AHBVSEM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AHBVSEM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Merkezin yürüteceği faaliyetler ile kamu, özel sektör ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunularak ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, akreditasyonlu programları planlamak ve uygulamak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlendirme yapmak.

b) Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini hayat boyu öğrenme, meslek içi eğitim, hizmet içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, akreditasyon programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler ve konferanslar gibi yöntemlerle gerçekleştirmek.

ç) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek.

d) Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkezin Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

c) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

d) Her yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayına sunmak, her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.