13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KAUAYAUM) görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (KAUAYAUM): Kafkas Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; acil durum ve afet yönetimi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek, afet risklerinin azaltılması konusunda farkındalığı artırmak üzere faaliyetler düzenlemek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Afet yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve afet haberleşmesi ile ilgili resmi veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve Türkiye’nin afet yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda; araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve projeler yapmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile birlikte Merkezin amacı ve faaliyet alanı kapsamındaki konularda önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

c) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunarak, rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında mesleki ve hizmet içi kurs ve sertifika programları düzenlemek,

e) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve işbirliği protokolü hazırlamak,

f) Afetler konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, ortak çalışmalar yürütmek ve karşılıklı eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

g) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel afet veri tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımında bulunmak,

ğ) Afet konusunda bilgi birikimi oluşturmak, bu bilgi birikimini çeşitli iletişim kaynaklarını kullanarak yaymak, toplumda farkındalık ve afet bilinci oluşturmak,

h) Merkez bünyesinde afet haberleşmesi birimini kurmak, bu birimde görev alacak personelin eğitimini vermek ve haberleşme sistemleri ile ilgili resmi işlemleri yapmak,

ı) Afet yönetimi ile ilgili dokümantasyon merkezi kurarak arşivleme çalışması yapmak ve Merkez bünyesinde bir kütüphane oluşturmak,

i) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; acil durum ve afet yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcılarından biri Müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onaylanan bir sonraki yılın etkinlik planını ve buna bağlı bütçeyi Rektörün onayına sunmak,

e) Afet yönetimi ile ilgili resmi veya sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği protokolleri yapmak, bu protokolleri Merkez Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü tarafından önerilen Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak, Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin idari, mali ve bütçe gereksinimlerini belirlemek,

c) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede bulunmak,

d) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

e) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel, ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmak,

f) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

g) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu doğrultuda rapor oluşturmak,

ğ) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, afet yönetimi, afet zararlarının azaltılması, afet haberleşmesi ve bu konularda bilinçlendirme ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla yirmi bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma kurulunun toplantıları elektronik ortamda da gerçekleştirebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur, kararları bağlayıcı değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Arama ve kurtarma ekibi

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir arama kurtarma ekibi kurulabilir. Arama kurtarma ekibinin yapısı, faaliyetleri, çalışma şekli hakkındaki usul ve esaslar Merkezin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Afet haberleşmesi birimi

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir afet haberleşmesi birimi kurulabilir. Bu birimin yapısı, faaliyetleri, çalışma şekli hakkındaki usul ve esaslar Merkezin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları gerçekleştirmek için ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir. Merkezin gelir ve giderleri Üniversitenin bağlı bulunduğu mevzuat hükümlerine göre işlem görür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.