13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlara dayanılarak A1, A2, A3, B1 ve B2 notu ile muaf tutulanlar veya bu eğitimde A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alarak başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen (A1, A2 hariç) öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersine kayıt olabilirler veya dersin muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programı ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilmelerinde, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin İzinler başlıklı 37 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı lisansüstü öğrencilerinin izinli sayılabilmelerinde, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İzinler başlıklı 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Lisansüstü yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin izin işlemleri ilgili enstitü tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2016

29796

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2018

30366