13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2018 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp alanlarında ileri düzeyde bilimsel ve biyoteknolojik araştırma - geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu uygulamaların kliniğe geçişi için preklinik araştırmalar yapmak, bu uygulamaları klinik uygulamaya hazır hale getirmek, yurt içi ve yurt dışında bu alanlardaki diğer araştırma ve uygulamaları takip etmek, eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp ile ilgili konularda temel ve kliniğe dönük araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yapılmakta olan ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Araştırma ve uygulama amacıyla kök hücre ve/veya hücrelerin yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi, bankalanması, dağıtımı ve ulusal düzeye taşınması için gerekli alt yapıyı ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde oluşturmak.

c) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp alanında araştırma, geliştirme yürüten ve uygulama yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim ağı oluşturmak.

ç) Sağlık bilimleri, Fen ve Mühendislik birimlerinin katılımıyla çok disiplinli bir yapılanma oluşturmak, kamu ve özel sektör araştırma-geliştirme birimleri ile işbirliği yaparak ürün ve teknoloji geliştirebilecekleri bir platform oluşturmak.

d) Bu alanlarda kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek, öğrenciler ve genç araştırıcılara pratik ve teorik eğitim desteği vermek.

e) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen bilimsel sonuçları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Kök hücre, gen ve hücresel tedaviler, yenileyici tıp konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı olan Kök Hücre, Hücre/Gen Tedavileri ve Yenileyici Tıp Araştırma ve Uygulamaları konusunda Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder. Altı ayı geçen vekaletlerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektör onayına sunar. Müdürün görevi sonlandığında yardımcılarının görevi de sona ermiş olur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak.

d) Yönetim kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkez faaliyetleriyle ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda çalışmalar yapan, deneyim sahibi Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından istekleri halinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen onbir kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Demirbaşlar ve alt yapı kullanım bedeli

MADDE 14/A – (1) Merkez tarafından önerilen ve proje desteği sağlanan çalışmalar kapsamında alınan alet ve ekipman Merkezde konumlandırılır ve demirbaş olarak kaydedilir.

(2) Merkez tarafından verilen hizmetler için alt yapı kullanım bedeli alınır. ”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.