13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKLERARASI İŞBİRLİĞİ VE SİMÜLASYON EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ b) Merkez (HÜMİSAM): Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği ve Simülasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadavra, hayvan, simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeleri geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.