13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,

ç) Bilim sınavı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun karar vereceği mülakat veya yazılı veya mülakat ve yazılı sınav yöntemlerinden birini,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin akademik eksiklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl süren ve eğitim süresi içinde sayılmayan tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ğ) Enstitü: Çankırı Karatekin Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Çankırı Karatekin Üniversitesinde yer alan ilgili enstitülerde lisansüstü eğitim öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (EABDAK/EASDAK): Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim öğretim programlarında görev alan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi unvanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları faaliyetinde bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GMAT: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Management Admission Test sınavını,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Record Examination sınavını,

m) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik veya sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

n) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayınlamayı,

o) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

ö) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik sınavı, tez, seminer, dönem projesi, sanat eseri ve uygulamalarını içeren öğretim programlarını,

p) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitülerde kayıtlı olan öğrencileri,

s) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücreti,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

t) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan, değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ü) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

v) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

aa) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

bb) Uzaktan eğitim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,

cc) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

çç) Yabancı dil sınavı: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını ve diğer yabancı dil sınavlarını,

dd) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için enstitü kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,

ee) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

ff) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

gg) YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşur. Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Doktora/sanatta yeterlik programları yüksek lisansa dayalı olarak düzenlenir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili mevzuat ve kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(3) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayalı programlar açılabilir.

(4) EK’nin önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile bir anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir.

(5) EK’nin önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir EABD/EASD kurulabilir. Bu tür bir EABD/EASD’nin başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(6) Yeni bir lisansüstü program, ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir; ancak, EABDAK/EASDAK ve EK önerisi, Senato kararı ve YÖK onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de dersler/programlar açılabilir.

(2) EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de tez/dönem projesi yazılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDAK/EASDAK önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer koşullar enstitüler tarafından ilan edilir. Bu ilanda yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi asıl ve yedek olarak EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitüler tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybederler. Bu adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak yedek listedeki adaylara kayıt hakkı tanınır.

(2) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu veya asılları gösterilmek kaydıyla enstitüler tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Erkek adaylar askerlik durumuna ilişkin belgeyi kesin kayıt yaptırırken sunmak zorundadır.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(6) Kesin kayıt için istenilecek belgeler Enstitü Müdürlükleri tarafından ilan edilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden öğrenci sorumludur. Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, tezsiz/ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler öğrenim ücretini, özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler yasal sürelerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz lisansüstü programlara ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve enstitü müdürlüklerince istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı/TİK tarafından o yarıyıl başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(4) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ders açılması ve ders sorumluları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarda müfredata yeni konulacak veya müfredattan kaldırılacak dersler ile bunların AKTS kredileri, statüsü (zorunlu veya seçmeli), haftalık ders saati (teorik ve uygulama), okutulacağı yarıyıllar EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Müfredatta olan derslerden her yarıyılın başında açılacak olan dersler, varsa derslerin şubesi, ders sorumluları EABDAK/EASDAK’ın önerisi doğrultusunda EYK kararı ile belirlenir. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde EABD/EASD başkanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(3) Lisansüstü programda verilecek derslerin sorumluları, YÖK tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler’de belirtilen özelliklere sahip öğretim üyeleri arasından önerilir.

(4) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve zorunlu dersler hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda yüksek lisans ve doktorada ayrı ayrı olmak üzere en fazla üç ders açabilir.

(5) EYK’nin önerisi ile EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli nitelikte birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Ders seçimi, ders ekleme ve bırakma

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, programın gerektirdiği dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Bilimsel hazırlıktaki tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredisi ders seçebilir. AKTS kredisi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencilerin seçtiği dersler danışmanı tarafından onaylanır.

(4) Öğrencilerin lisansüstü eğitime kayıt yaptırdığı EABD/EASD gerektirdiği toplam AKTS kredisinin en az yarısını kendi EABD/EASD’sinden almak zorundadır.

(5) Seminer dersi ders dönemi içerisinde alınıp başarılmalıdır.

(6) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi, EABDAK/EASDAK kararı ve EYK’nin onayı ile gerçekleşir. Bu kapsamda öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan en fazla iki ders alabilir.

(7) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve bırakma işlemleri yapabilir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora/sanatta yeterlik programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, ilgili EABDAK/EASDAK kararı ile bu kapsamdaki bir dersi almak zorunda değildir.

Kredi transferi

MADDE 12 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek dersler varsa bu derslere eşdeğer sayılır, aksi durumda alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve AKTS’si ile birlikte öğrencinin not durum belgesi (transkript)’ne işlenir.

(2) Özel öğrencilikte, yatay geçiş yapılan programda veya bir başka programda alınan derslerin kredileri, izledikleri programın ders döneminde alınması gereken toplam AKTS kredisinin yarısını geçmemek koşuluyla sayılabilir.

(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınan krediler, doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Dönem sonu sınavına katılmayanlar ya da ilgili sınava katıldığı halde o dersten başarılı olmak için yeterli notu alamayan öğrenciler için dönem sonu sınavı yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Ders sorumlusu, yarıyıl süresince öğrencilere yaptırdığı proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilir. Ayrıca, dönem içerisinde ara sınav haricinde yapılan kısa sınav ve diğer çalışmalar da değerlendirmeye katılabilir.

(3) Sınavlar veya sınav yerine sayılabilecek olan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(4) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılması zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından izlenir.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam durumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir. Belirlenen esaslara uymayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

(6) Uzaktan öğretim programlarında yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

(7) Öğrencilerin devamsızlık durumları yarıyıl sonu sınavından önce ders sorumlusu tarafından ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.

(8) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca düzenlenir ve her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(9) Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.00; doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az 2.50 başarı puanı almaları gerekir. Yüksek lisans programlarında CC ve yukarısında yer alan notlar, doktora/sanatta yeterlik programında ise CB ve yukarısında yer alan notlar başarılı değerlendirilir.

(10) Seminer, uzmanlık alan dersi (tez) ve dönem projesi dersleri için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir. BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(11) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için sınav notu olarak FF1 verilir.

(12) Derslerin başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir:

                      Başarı Notu                       Harf Notu                       Katsayı

                          90-100                                AA                               4.00

                           85-89                                 BA                               3.50

                           80-84                                 BB                               3.00

                           75-79                                 CB                               2.50

                           70-74                                 CC                               2.00

                           65-69                                 DC                               1.50

                           60-64                                 DD                               1.00

                           50-59                                 FD                               0.50

                           00-49                                 FF                                0.00

(13) Diğer harf notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) FF1: Öğrenci sınava girmedi.

b) FF2: Öğrenci devamsız.

c) FF3: Uygulama sınavından başarısız.

ç) S: Tez/dönem projesi çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.

d) BŞ: Başarılı.

e) BŞZ: Başarısız.

(14) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın ara sınav ve kısa sınavın veya ödev, proje, sunum gibi çalışmaların yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurmaları halinde, ilgili EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK’nin kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(15) Farabi gibi ulusal veya Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı, EABDAK/EASDAK kararı ve EYK onayı ile gerçekleştirilir. Bu notlar öğrencinin not durum belgesine işlenir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. EYK tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanlarının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata, ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde ilan edilir.

Ders tekrarı

MADDE 15 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi aynı kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse bu ders için devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersin herhangi bir nedenle tekrar alınması durumunda, alınan en son not geçerlidir.

(3) Bir dersten FF2 (devamsız), notu alan bir öğrenci bu dersi tekrar aldığında ilgili derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan veya not yükseltmek için bu dersi tekrar alan öğrenci ilgili derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan ara sınav, kısa sınav, proje, ödev, yarıyıl sonu sınavı gibi yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin müfredattan çıkarılması durumunda danışmanın önerisi EABDAK/EASDAK ve EYK’nin onayı ile bu dersin yerine aynı AKTS kredisine sahip öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

Not değerlendirme esasları

MADDE 16 – (1) Ders başarı notu, bir dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

(2) Yarıyıl sonu akademik başarı not ortalaması (YABNO): Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması (GABNO): Öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(4) YABNO ve GABNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF, FF1, FF2 ve FF3’e kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur.

(5) Mezuniyet için GABNO’nun, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.00/4.00, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az 2.50/4.00 olması gerekir. Toplam AKTS kredisini tamamladığı halde GABNO şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni dersler alarak bu şartı sağlarlar.

Kayıt silme

MADDE 17 – (1) EYK kararıyla;

a) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,

b) Yüksek lisans diploması ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin,

kaydı silinir.

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadır. İlişik kesme sürecinde, öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık alan bir öğrencinin iki dönem üst üste bilimsel hazırlık derslerinden başarısız olması durumunda Enstitüden ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nin önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programı, uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(7) EABDAK/EASDAK önerisi üzerine, EYK kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(3) İlgili tezsiz yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK/EASDAK önerisi üzerine EYK kararı ile belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puanı koşulu aranmaz ve EABDAK/EASDAK önerisi üzerine, EYK kararı ile ALES taban puanı belirlenebilir.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili EABDAK/EASDAK önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen, YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen bir puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan (GRE, GMAT) eşdeğer puan almak zorundadır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirten dilekçelerine program kapsamında istenen belgeleri ekleyerek akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü tarafından ilan edilen başvuru yoluyla enstitüye iletir.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) EABDAK/EASDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin anabilim/anasanat dalı başkanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüriler oluşturur.

(2) Jüri tarafından bilim sınavı yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınır.

(3) ALES ve yabancı dil puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yapılacak bilim sınavı sonucu değerlendirilerek başarı notu hesaplanır. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının % 50'si ve bilim sınavı notunun % 50'si dikkate alınır.

(4) ALES puanı koşulu aranan, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve bilim sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u ve bilim sınavı notunun % 40'ı dikkate alınır.

(5) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, bilim sınavı notu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(6) Bilim sınavı notu en az 50 puan olanlar ve genel başarı notu en az 50 puan olanlar değerlendirmeye alınır. Bu asgari koşullar EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı ile yükseltilebilir.

(7) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar; kontenjana göre lisansüstü programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirterek tüm adayların sonuçlarını EABD başkanlığı yoluyla en geç izleyen işgünü içerisinde enstitüye teslim eder.

(8) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 21– (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 22 – (1) Ders ve proje dönemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışman tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya proje aşamasında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

(4) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Dönem projesi sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı kapsamında hazırlanan dönem projesinin sonuçlandırılması için gerekli olan koşullar ilgili EABDAK/EASDAK tarafından belirlenir. EABDAK/EASDAK, değerlendirme sonucunda öğrencinin dönem projesinden başarılı veya başarısız olduğuna ya da düzeltme gerektiğine salt çoğunlukla karar verir. Sonuç, EABDAK/EASDAK başkanlığı tarafından üç işgünü içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi EABDAK/EASDAK tarafından değerlendirmeye alınmadan önce danışman tarafından intihal programı raporu düzenlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans dönem projesinin ciltlenmiş enstitü tarafından istenen sayıda nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını dönem projesinin EABDAK/EASDAK tarafından değerlendirildiği tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitünün istediği diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Belgelerini bir ay içinde teslim etmeyen öğrencinin istemesi durumunda EYK, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Verilen süre sonunda da gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçmek için ilgili programın varsa yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler ve başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirenlerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve EYK’nin kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için tezli yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nin onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bir bilim/sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel/sanatsal araştırma yapmasını, bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az biri bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) EABDAK/EASDAK’ın önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsünde tez önerisi kabul edilen öğrenci uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

(6) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programına başvuru koşulları

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.

(2) İlgili tezli yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK/EASDAK önerisi üzerine EYK kararı ile belirlenir.

(3) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir. Bu asgari koşul ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile artırılabilir.

(4) ALES puan şartı aranan programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen en az 55 standart puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan (GRE, GMAT ve benzeri) bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Bu asgari puan, ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile artırılabilir.

(5) İlgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile programa başvuruda yabancı dil şartı getirilebilir. Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavına veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavına ait taban puan belirlenebilir. Yabancı dil taban puanı belirlenen programlarda adayların bu sınavlardan aldıkları puan da başvuru esnasında değerlendirmeye katılır.

(6) Öğretim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sınavından, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

(7) Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan dil sınavından, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Dil puan şartını sağlayamayan adaylar mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadır. İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil puan şartı artırılabilir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirten dilekçelerine program kapsamında istenen belgeleri ekleyerek akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü tarafından ilan edilen başvuru yoluyla enstitüye iletir.

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans mezuniyet notu, taban puan belirlendiyse yabancı dil puanı ve bilim/mülakat sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır. Güzel Sanatlar Enstitüsündeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmez.

(2) Bilim/mülakat jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve EYK kararıyla onaylanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Adayların mülakat değerlendirmesi bilim/mülakat jürileri tarafından yapılır. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(4) Yabancı dil koşulu aranan tezli yüksek lisans programlarında adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavı notunun %30’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Adayların YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan adaylar, mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadır.

(5) Yabancı dil koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarında adayların başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilim/mülakat sınavı notunun %30’u alınarak yapılır.

(6) ALES puan şartı ve dil puan şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, bilim/mülakat sınav sonucunun %50’si ve adayın varsa ÖSYM/YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan almış olduğu yabancı dil puanının %10’u dikkate alınır.

(7) Öğretim dili yabancı bir dil olan tezli yüksek lisans programlarında, başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %15’i ve bilim/mülakat sınavı notunun %25’i alınarak yapılır.

(8) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile istenmişse ALES puanı, bilim sınavı notu, taban puan belirlenmişse yabancı dil puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(9) Genel başarı notu en az 50 puan olanlar ve bilim sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınır. Bu asgari koşul EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjan sayısının %50’si kadar yedek öğrenci belirlenir.

(10) Jüri adayların başarı puanını hesaplar, puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirterek tüm adayların sonuçlarını EABD/EASD başkanlığı yoluyla en geç izleyen işgünü içerisinde enstitüye teslim eder.

(11) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(12) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 30 – (1) Ders ve tez dönemleri için aynı/farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışmanın tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önerilir ve EYK kararıyla atanır.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama, danışmanın talebi ve ilgili EABDAK önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

(4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal süresi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren, kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, danışman veya öğrenci tarafından aksi istenmedikçe, ilgili öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.

(7) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı/yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(8) YÖK yetkili kurullarınca belirlenen öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırının, sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler doğrultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 31 – (1) Ders dönemini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencisi, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlamış olduğu tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanı ile birlikte ilgili EABDAK/EASDAK’a sunar. Tez konusu ve önerisi EABDAK/EASDAK’da görüşüldükten sonra EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu/adı değişikliğinin söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu/adı “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak EABDAK/EASDAK tarafından ilgili enstitüye teklif edilir ve yeni tez konusu/adı EYK kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tez çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil en az üç asil ve ayrıca birisi öncelikli olarak EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK/EASDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve tez ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlayarak belirlenen gün, saat ve yerde enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç işgünü içinde kişisel raporlarla birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Kabul edilen tezlerde, tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci istemde bulunmuşsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK kararı ile yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni ve süresi, anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine EYK tarafından verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.

(3) Aynı anabilim/anasanat dalında yer alan tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı için gerekli AKTS’leri tamamlamak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için tezsiz yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilmek için anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nin onayı ile genel akademik başarı not ortalaması barajı da konulabilir.

(6) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim yılında toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) EABDAK önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Doktora programlarında EABDAK önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir. EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde düzenlenebilir.

Doktora programına başvuru

MADDE 36 – (1) Doktora programına başvuran adayların;

a) Bir lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu programın puan türünde son beş yıl içinde 55 puandan az olmamak koşuluyla EABDAK önerisiyle ve EYK tarafından belirlenen, YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen ALES taban puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan (GRE, GMAT ve benzeri) buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adaylar ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların, 4.00 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 70 yüksek lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak adayların, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. İlgili EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil puan şartı artırılabilir.

(3) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin, merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları zorunludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz. Bu asgari puanların, başvurulacak programların özelliklerine göre gerek görüldüğü takdirde yükseltilmesine EABDAK’ın önerisiyle ve EYK tarafından karar verilebilir.

(4) İlgili doktora programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK’ın önerisi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirten dilekçelerini ve program kapsamında istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitüye teslim ederler.

Doktora programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 37 – (1) Bilim sınavı, ilgili EABDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD başkanının olduğu en az 3 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınır.

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde jüri tarafından ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılarak başarı notu hesaplanır. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuran adayların başarı puanlarının hesaplanmasında yüksek lisans mezuniyet notu yerine lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

(3) Başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilim sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almasının yanı sıra, genel başarı puanının da en az 65 olması gerekir. Bu asgari koşul EABDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir.

(4) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile bilim sınavı puanı, ALES puanı, yabancı dil puanı ve yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirleyerek tüm adayların sonuçlarını en geç izleyen işgünü içerisinde EABD başkanlığı yoluyla ilgili enstitüye teslim eder.

(6) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(7) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 39 – (1) Ders ve tez dönemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalışmaları, çalışmak istediği alan ve danışmanın tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önerilir ve EYK kararıyla atanır.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama, danışmanın talebi ve ilgili EABDAK önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

 (4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal süresi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren, kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili EABDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Danışmanın, Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(8) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler doğrultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 2.50 GABNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bütünleşik doktora programları için bu süre en geç yedinci yarıyılın sonuna kadardır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Bir öğrenci bir yıl içerisinde en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavının tarihleri ilgili EYK tarafından belirlenir.

(4) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK tarafından danışmanın da görüşü alınarak önerilen, biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, 5 öğretim üyesi ve biri aynı anabilim dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nin onayı ile geçerlilik kazanır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve cevapları yazılı olarak kayıt altına alınır. Sözlü sınav, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşabilir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. EABD başkanlığı öğrencinin doktora yeterlik sınavlarındaki (yazılı ve sözlü sınav sonucu) başarı durumunun belirtildiği formları en geç üç işgünü içerisinde enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi, EABDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili EABD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir EABD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK’ın gerekçeli önerisi ve EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD başkanlığına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir ve EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra altı ay içerisinde tez önerisini savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. TİK raporu ile başarılı sayılan öğrenci, ilgili dönemin uzmanlık alan dersinden başarılı sayılır. Tez önerisi savunması TİK raporu yerine sayılmaz.

(4) Doktora yeterlik tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(5) Doktora yeterlik tez savunma jürisi, EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, TİK ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 2 yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma sınavına dinleyici olarak katılabilir. Tez savunma jürisi, sadece gerekli görüldüğü hallerde EABDAK önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Doktora tez savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem yapılır.

(8) Doktora tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış Enstitü tarafından istenen sayıda nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK kararı ile doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Ortak lisansüstü programlarda doktora diploması, ilgili enstitülerin bağlı bulunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) EABDAK/EASDAK önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(4) Doktora programlarında EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir. EK, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(7) Öğrenci, danışman ataması yapıldığı her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak sanatta yeterlik programları şeklinde düzenlenebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde son beş yıl içinde 55 puandan az olmamak koşuluyla EABDAK/EASDAK önerisiyle ve EYK tarafından belirlenen, YÖK tarafından geçerlilik süresi kabul edilen ALES taban puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan (GRE, GMAT ve benzeri) buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adaylar ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların, 4.00 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 70 yüksek lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile dil puan şartı artırılabilir.

(4) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz. Bu asgari puanların, başvurulacak programların özelliklerine göre gerek görüldüğü takdirde yükseltilmesine EABDAK/EASDAK’ın önerisiyle ve EYK tarafından karar verilebilir.

(5) İlgili sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirten dilekçelerini ve program kapsamında istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitüye teslim ederler.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 47 – (1) Bilim/sanat (mülakat/yetenek sınavı/portfolyö/performans) sınavı, ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD/EASD başkanının olduğu en az 3 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim/sanat sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak altına alınır.

(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde jüri tarafından ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim/sanat sınavı sonuçları değerlendirmeye katılarak başarı notu hesaplanır. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuran adayların başarı puanlarının hesaplanmasında yüksek lisans mezuniyet notu yerine lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

(3) Başarı puanının hesaplanması, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı puanının %30’u alınarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilim sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almasının yanı sıra, genel başarı puanının da en az 65 olması gerekir. Bu asgari koşul EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nin kararı ile yükseltilebilir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir.

(4) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile bilim sınavı puanı, ALES puanı, yabancı dil puanı ve yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Jüri, adayların başarı puanını hesaplayarak puanları sıralar, kontenjana göre lisansüstü programa kabul edilebilecek asil ve yedek öğrencileri belirleyerek tüm adayların sonuçlarını en geç izleyen işgünü içerisinde EABD/EASD başkanlığı yoluyla ilgili enstitüye teslim eder.

(6) EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(7) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 49 – (1) Ders ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların dönemleri için aynı veya farklı öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.

(2) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalışmaları, çalışmak istediği alan ve danışmanın tercihi de dikkate alınarak EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla öğretim üyeleri arasından atanır. İlgili anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman, ilgili EABDAK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önerilir ve EYK kararıyla atanır.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu atama, danışmanın talebi ve ilgili EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

(4) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz döneminde yasal süresi dâhilinde EYK tarafından atandığı dönemden itibaren kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

(5) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Ancak danışman değişiklikleri akademik takvimde yer alan ders ekleme/bırakma döneminden sonra yapılamaz.

(6) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışmanın, Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(8) YÖK yetkili kurullarınca belirlenen öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırına ilişkin sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya artırılmasına YÖK tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler doğrultusunda karar verilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora/sanat çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 2.50 GABNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bütünleşik programlar için bu süre en geç yedinci yarıyılın sonuna kadardır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Bir öğrenci bir yıl içerisinde en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavının tarihleri ilgili EYK tarafından belirlenir.

(4) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK/EASDAK tarafından danışmanın da görüşü alınarak önerilen, biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 öğretim üyesi ve biri aynı anabilim/anasanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nin onayı ile geçerlilik kazanır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve cevapları yazılı olarak kayıt altına alınır. Sözlü sınav, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşabilir. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. EABD/EASD başkanlığı öğrencinin doktora yeterlik sınavlarındaki yazılı ve sözlü sınav sonucu başarı durumunun belirtildiği formları en geç üç işgünü içerisinde enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi, EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili EABD/EASD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK/EASDAK’ın gerekçeli önerisi ve EYK’nin kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD/EASD başkanlığına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD/EASD başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir ve EABD/EASD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisini altı ay içerisinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik programındaki tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. TİK raporu ile başarılı sayılan öğrenci, ilgili dönemin uzmanlık alan dersinden başarılı sayılır. Tez önerisi savunması TİK raporu yerine sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABDAK/EASDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ye gönderilir.

(5) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, TİK ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil 5 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 2 yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma sınavına dinleyici olarak katılabilir. Tez savunma jürisi, sadece gerekli görüldüğü hallerde EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem yapılır.

(8) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış enstitü tarafından istenen sayıda nüshası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK kararı ile sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde EABD/EASD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Ortak lisansüstü programlarda sanatta yeterlik diploması, ilgili enstitülerin bağlı bulunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları

MADDE 55 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları EYK tarafından değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı olarak yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu alınan yabancı uyruklu adaylardan yeterli düzeyde Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması ya da Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen veya eşdeğerliği kabul edilmiş olan bir kurum tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlarla (Türkçe yeterlilik puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 olanlar), Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar doğrudan lisansüstü eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, yüksek lisans öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler başvurdukları doktora programının yabancı dil şartlarını sağlamak zorundadır.

(3) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programa kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir eğitim kurumundan mezuniyetlerini veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde EYK kararı ile merkezi yabancı dil sınavından muaf sayılabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 56 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDAK/EASDAK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek lisans programı mezunu veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

(3) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. EABD/EASD programlarına kabul edilecek özel öğrenci sayıları ve koşulları ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.

(4) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda bilimsel hazırlık dâhil en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri dersin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(7) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders/kredi/saat başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Özel öğrencilerin kayıt oldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere enstitü müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(9) Özel öğrencilerin, en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(10) Kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(11) Özel öğrencilik için başvuru tarihi ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 57 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDAK/EASDAK kararı ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler veya varsa ders havuzu ile ilgili tanımlamalar, ilgili EABDAK/EASDAK önerisi, EYK kararı ile lisans veya Enstitü tarafından açılacak lisansüstü ders programı kapsamındaki dersler ile tamamlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından alınacak dersler/ders havuzu öğrenci kabulü sırasında öğrenciye bildirilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 58 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlar arasında yapılır. İlgili EABD/EASD başkanlığı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar EABDK/EASDK’ın görüşü, EYK kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kontenjanlar ve başvuru koşulları enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgeler ile birlikte enstitü müdürlüğüne yapar. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDAK/EASDAK’ın görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmalıdır.

b) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış ders ve tez aşamasında bulunan öğrenciler, yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.

c) Öğrencinin başardığı derslerin not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden 70 puan (4.00 üzerinden 2.00) ve doktora için 100 üzerinden 75 puan (4.00 üzerinden 2.50) olması gerekir.

ç) Ders veya tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili EABDAK/EASDAK’ın gerekli gördüğü kadar krediyi ilgili anabilim dalı derslerinden almak ve EABDAK/EASDAK gerekli gördüğünde yeniden tez önerisi vermek zorundadır.

d) Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

(4) Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(5) Daha önce alınmış olan derslerin eşdeğerliği ve öğrencinin hangi derslerden muaf olacağı ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.

Kayıt dondurma

MADDE 59 – (1) EYK, lisansüstü programlara haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam iki yarıyıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Zorunlu hallerde bu süre EYK tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir.

(2) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili yarıyılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurdukları takdirde EYK kararıyla kayıtlarını dondurabilir.

(3) İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 60 – (1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli nedenler aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Birinci derecede yakın akrabaların ölümü halinde, öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tutukluluk hali,

g) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

ğ) Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilmeleri,

h) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

ı) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğrencinin Rektörlükçe izinli sayılması.

Özel anlaşmalar

MADDE 61 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 63 – (1) 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında sekizinci maddenin yedinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.