11 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30652

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET

KONSERVATUVARI HAZIRLIK VE LİSANS ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İzin, öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulu onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. Konservatuvar Kurulu Kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki dönem süre olmak üzere, toplamda normal öğretim süresinin en çok yarısı kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.