11 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30652

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

Faaliyet alanı

MADDE 5 – (1) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile muayene, tedavi, araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) Model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, plan uygulama, istatistiksel ve sosyolojik araştırmalar yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak.

d) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

e) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmetler üretmek, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilen ürünleri pazarlamak, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak.

(2) Döner sermaye, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim organları ve harcama yetkisi

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Yardımcılarına, Dekanlara veya Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri/Hastane Başhekimlerine devredebilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı ve döner sermaye saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu Başkanın çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 1.000.-TL. (Bin Türk Lirası)’dır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.