10 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30651

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 12435 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR-ALTIKÖŞE SOMUNLU-ÇELİK

KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2018/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 12435 (Mart 2016) “Altıköşe Başlı Cıvatalar, Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C sınıfı olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Ayrıca, bu standard, kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Standardın Ek A’sında tarif edilen ilave kurallar da kabul edilebilir.

(2) Ayrıca, bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 12435 “Altıköşe Başlı Cıvatalar-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 24/3/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 12435 (Mart 2016) “Altıköşe Başlı Cıvatalar, Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 12435 (Mart 2016)  standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 12435 (Mart 2016) “Altıköşe Başlı Cıvatalar, Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 12435 (Mart 2016) “Altıköşe Başlı Cıvatalar, Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 12435 (Mart 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 8 – (1) 4/9/1998 tarihli ve 23453  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-98/84-85) ile mecburi uygulamaya konulan, TS 12435 “Altıköşe Başlı Cıvatalar-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu”standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.