9 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30650

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/6)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2019 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 11.030 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az  2.941 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az  7.353 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 11,03 TL; şarap ve aromatize şarap için  18,38 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 59,17 TL; distile alkollü içkiler için 125,00 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 11.030 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.941 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 7.353 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 22.060 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 36.765 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 59,17 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.