9 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30650

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/4)

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 41,77 TL.

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 34.795 TL.

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 34.795 TL.

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 4.175 TL.

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 85,58 TL.

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 34,81 TL.

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 14,61 TL.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.