6 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30647

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihlerini içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Anabilim Dalı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim dalını,

e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktor unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim Dalı Başkanı: İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,

g) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitülerde bulunan anabilim dalı başkanlığında başkan, varsa yardımcıları ve anabilim dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) ASBÜ: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

h) Bilim sınavı: Adayın başvurusunun değerlendirilmesi için ilgili anabilim dalı başkanlığında yapılan yazılı sınavı ve/veya mülakatı,

ı) Bilimsel hazırlık programı: Öğrencilerin kabul edildikleri programlarla ilgili akademik eksiklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl süren ve eğitim süresi içinde sayılmayan hazırlık eğitimini,

i) Danışman: Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek; tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine rehberlik etmek ve tez danışmanlığı yapmak üzere ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini,

j) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

k) Disiplinlerarası Anabilim Dalı: Bir enstitüye bağlı olarak kurulan, fakülte ve/veya yüksekokul altındaki bölüm ve/veya bunların altındaki anabilim dalı isminden farklı bir ad taşıyan Disiplinlerarası Anabilim Dalını,

l) Disiplinlerarası Anabilim Dalı Başkanı: İlgili enstitü disiplinlerarası anabilim dalı başkanını,

m) Doktora Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı veya disiplinlerarası anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

n) Doktora Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

o) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında incelenen bir konuya ilişkin sunulan araştırma raporunu,

ö) Eğitim-Öğretim Dönemi: Yarıyıl/yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14 (ondört) haftalık güz ve 14 (ondört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

p) Enstitü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitüleri,

r) Enstitü Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin Enstitü Kurulunu,

s) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin Yönetim Kurulunu,

ş) Etik Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde bulunan Etik Kurullarını,

t) İkinci Öğretim Programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

u) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ü) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik uygulama, stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygulamalı çalışmaları belirten ölçü birimini,

v) ÖBS: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

y) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

z) Resmi Sağlık Kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneleri,

aa) Seminer: Öğrencilerin ders döneminde aldıkları bilimsel bir konuyu araştırmaya, literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

bb) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

cc) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

çç) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

dd) Uzaktan Eğitim Programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim programını,

ee) Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans ve doktora tez öğrencilerine yol gösterici olmak amacıyla tez danışmanı tarafından açılan dersi,

ff) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

gg) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Başvuru, Öğrenci Kabulü, Kayıt, İntibak,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir lisansüstü diploma programı açılabilir. Enstitü Müdürü tarafından ilgili anabilim dallarının öğretim üyelerinden biri, bu programı yürütmek üzere anabilim dalı başkanı olarak görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanları, başvuru koşulları ve istenilen belgeler ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan öğretim programları açılabilir.

(6) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(7) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için lisans mezunu olmak; doktora programlarına başvurabilmek için tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için adayların, başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için yabancı dil sınavlarından Senato tarafından daha yüksek bir puan belirlenmemişse en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(4) Başvuru koşulları ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir. Başvuru ve kabul koşulları akademik takvime uygun olarak ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(5) Başvuruların nasıl (şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda) yapılacağı ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) İlgili programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlamış olması gerekir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir.

(3) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50, 100 üzerinden en az 75, doktora düzeyinde ise; öğrenim gördüğü doktora genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

(4) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

(5) Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları anabilim dalı kurulu kararı incelenerek, eğitim-öğretim başlama tarihinden önce Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(6) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir ve akademik ortalamaya katılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(8) Yatay geçişin diğer başvuru koşulları ve kontenjanları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde almak istedikleri dersleri belirten formu doldurarak ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(5) Dersleri almaları uygun bulunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir. Kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(6) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Özel öğrenci olarak kabul edileceklerin sayısı anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınırlandırılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenen belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar Enstitü Kurulu önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan edilir.

Başvuruların ön değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların ön değerlendirmesi ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralamada kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

(2) Adayın not ortalaması 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkriptteki 100’lük notu esas alınır. Transkriptte, 100’lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Başvuruların genel değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) Değerlendirmeyi yapacak olan sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden veya bulunmaması halinde doktor ünvanlı öğretim elemanından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu;

a) ALES puanının %50'si,

b) Yüksek lisansta lisans not ortalamasının; doktorada yüksek lisans not ortalamasının %20'si,

c) Bilimsel değerlendirme sınavında alınan puanın %30’u,

alınarak hesaplanır.

(3) Adayın başarılı olup olmadığını değerlendirebilmek için daha yüksek bir puan belirlenmediği sürece, bilimsel değerlendirme sınavından en az 60 puan almak gerekir.

(4) Daha yüksek bir puan belirlenmediği sürece, genel değerlendirmede yüksek lisansta en az 65; doktorada en az 75 puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel değerlendirme notuna göre yapılır. Genel değerlendirme notunun eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavındaki notu dikkate alınır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü sınav jürisi tarafından gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme sınav notu üzerinden yapılır.

(6) Bilim/Anabilim dalı başkanlığı, genel değerlendirme sonuçlarına göre başarılı adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek adayı ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir. Liste bu kurulun kararı ile kesinleşir. Sonuçlar, ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Kayıt

MADDE 12 – (1) Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kabul edilen adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgelerin aslını veya onaylı örneğini kayıt süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

(2) Kayıt şahsen, kanuni veya iradi (noter huzurunda verilmiş vekaletname) temsilcisi tarafından yapılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Ders kaydı

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin bulundukları programdan mezun oluncaya kadar her dönem başında ilan edilen şekilde ve sürede ders kaydı yapmaları gerekir. Ders kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrencinin ders kaydını yapmadığı yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce almadıysa, almakla yükümlüdür.

(4) Uzmanlık Alan Dersi; Enstitü Yönetim Kurulunca tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanının atandığı tarihi takip eden dönemde başlar, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, danışmanı tarafından açılan 8 saatlik uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Dönem başında kayıt yaptıran öğrenciler, ancak akademik takvimde belirtilen günlerde ders ekleme ve silme işlemleri yapabilirler.

(7) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile sonuçlandırılır.

(8) Seçmeli bir derste başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya yerine aynı kredili başka bir seçmeli dersi alabilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Yarıyıl kayıt işlemleri, öğrencinin varsa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırması, yarıyıl ders seçme işlemlerini yapması ve danışmanın ders seçimlerini onaylaması ile gerçekleşir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Öğrenci, başvurusu ve belgelendireceği haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabul etmesi halinde kayıt dondurabilir. Kaydı dondurulan öğrencinin kayıt dondurduğu dönemi, öğrenim süresine dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi bir yarıyıldan az olamaz.

(2) Öğrencinin katıldığı ilk sınav tarihinden önce, kaydı dondurulan öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti kayıt olacağı ilk dönemin katkı payından veya öğrenim ücretinden düşülür. Öğrencinin katıldığı ilk sınav tarihinden sonra kaydı dondurulan öğrenciden tahsil edilen katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(4) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez; sınavlara giremez.

(5) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler.

Ders muafiyeti/intibak

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin;

a) Başka lisansüstü programdan aldıkları dersler, ilgili bilim/anabilim dalı intibak komisyonunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıt yaptırdığı aynı derecedeki programın derslerinden muaf tutulabilir.

b) Daha önce doktora programında alınan bir ders yüksek lisans programı için muafiyete konu olabilir.

c) Yatay geçiş hariç olmak üzere, muafiyet verilecek derslerin toplam kredisi, ilgili programın toplam kredisinin %50’sinden fazla olamaz.

Kayıt sildirme ve silme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirme talebinde bulunabilirler. Talebin değerlendirilmesi için ilişik kesme belgesinin öğrenci tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen veya kanuni/iradi temsilcisi tarafından sunulması zorunludur.

(2) Enstitüden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için enstitü tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve malî yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Kayıt sildirme talebi uygun görülen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Dönemler

MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14 (ondört) haftalık güz ve 14 (ondört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşur.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler ve bu derslerin hangi öğretim üyesi tarafından verileceği, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenciler bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi, programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(3) Doktora programında en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu şartları taşıyan doktor öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde ders verebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı için gerekli eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciye bilimsel hazırlık programının uygulanıp uygulanmayacağına, uygulanacaksa hangi dersleri alacağına ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile karar verilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır. Burada geçirilen süre, ilgili lisansüstü programın süresine dahil değildir. Bilimsel hazırlık programını süresinde tamamlayamayan öğrencinin ilgili lisansüstü programdan kaydı silinir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer esaslar, alınan ders düzeyinin ilgili mevzuatında belirlenen kurallara tabidir. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenci lisansüstü ders alamaz.

Danışman atama ilkeleri

MADDE 21 – (1) Kayıt yaptıran her yüksek lisans ve doktora öğrencisine en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman atanır.

(2) Atanan danışmanın 6 aydan fazla görevinin başında bulunamaması durumunda yerine yeni danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin başka bir yükseköğretim kurumuna geçmek suretiyle yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması veya yükseköğretim üst kurullarında görev alması halinde, başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(3) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belirlenir. Gerekçe gösterilerek, öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile %50 artırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlık sayısı dikkate alınmaz.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kendisine atanan danışmanın açacağı uzmanlık alan dersine, seminer dersine ve tezle ilgili derse/derslere, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışmanlık görevi danışman atanıncaya kadar enstitü bilim/anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora danışmanı, üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili bilim/anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarında, bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak belirlenir.

(8) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(9) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Doktora tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(10) Danışmanını değiştirmek isteyen öğrenci veya danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, değiştirme/bırakma isteğini ve gerekçesini ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Her bir ders için olmak üzere, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkına sahip değildir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dahildir.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenciye DZ notu verilir.

(3) Öğrencilerin yoklama listeleri dönem sonu sınavının ilanından sonraki iki hafta içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

Sınavlar ve başarı puanı

MADDE 23 – (1) Kredili derslerde her ders için akademik takvimde belirtilen sürelerde en az bir ara değerlendirme ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilen tarihte ve yerde yapılır. ÖBS’den yapılan ilan tebligat mahiyetindedir.

(2) Birden fazla ara değerlendirme sınavı yapılacaksa, sınavların sayısı ve ne şekilde yapılacağı, ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dönem başında ilan edilir.

(3) Ara değerlendirme ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etki oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir, ÖBS’den öğrencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavının, dönem sonu başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz.

(5) Kredili derslerde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(6) Puan verilen her sınava ait sınav evrakı, cevap anahtarı, sınav yoklama listesi, dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından sonraki iki hafta içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

(7) Bütünleme sınavına, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip başarısız öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı yerine geçer.

(8) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar                                  Notlar                        Katsayılar

90-100                                    AA                             4,00 

80-89                                      BA                             3,50

70-79                                      BB                             3,00

65-69                                      CB                             2,50

60-64                                      CC                             2,00

55-59                                      DC                             1,50

50-54                                      DD                             1,00

00-49                                      FF                              0,00

Devamsız                                D Z

Sınava girmedi                        GR

Devam ediyor                         DE 

Başarılı                                     

Başarısız                                 BŞZ 

Muaf                                       M

(9) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az (CC) notu almaları gerekir.

(10) (DC) notuyla başarısız olan öğrencinin ders tekrarında devam zorunluluğu yoktur. (DD) ve (FF) notuyla başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(11) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.

(12) (GR) notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak işleme alınır.

(13) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde Tez İzleme Komitesi raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen Tez İzleme Komitesi raporları için başarısız (BŞZ) notu verilir.

(14) Tez çalışması sonucu uzmanlık alan dersi ile birlikte başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

(15) Seminer dersi başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

(16) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki Dönem projesi dersi başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

(17) (M) harf notu, Muaf olunan dersi ifade eder.

Ağırlıklı dönem not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda ağırlıklı dönem not ortalaması (ANO) ile ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplanır ve buna göre başarı durumları belirlenir.

(2) Ağırlıklı dönem not ortalaması, öğrencinin o yarıyılda aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle (AKTS) çarpımları toplamının, o yarıyılda alınan derslerin kredileri (AKTS) toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle (AKTS) çarpımları toplamının, ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri (AKTS) toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane dikkate alınır.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz

MADDE 25 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir, hesaplanan notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ÖBS’ye girilir ve ilan edilir. Sonuçlara, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile itiraz edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Notlarda değişiklik olması halinde, ilgili öğretim elemanı tarafından talep formu doldurularak bilim/anabilim dalı başkanlığınca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddî hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, anabilim dalının onayı üzerine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzeltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezi

MADDE 28 – (1) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına önerir. Uygun görülen öneri, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tez konusu Enstitü Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusuyla ilgili değişiklik talepleri aynı sürece tabidir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili Enstitü Kurulu değişiklik talep eder.

(2) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi ve tez çalışması dersine kayıtlanabilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(3) Tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Kuruluna sunulur.

(4) Öğrencinin tez savunma talebinde bulunabilmesi için ilgili programın mezuniyet için öngördüğü diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.

(5) Öğrenci, tez çalışması sırasında elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(6) Öğrenci, yüksek lisans tezini savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini danışmanına sunar. Danışman, ilgili enstitü tarafından belirlenen benzerlik oranlarını dikkate alarak intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve teze ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı önereceği tez jürisi ile birlikte tezi enstitüye gönderir.

(7) Yüksek lisans tez jürisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim üyesi belirlenir. Jüri sayısından bir fazla sayıda tez nüshası enstitüye teslim edilir.

(8) Yüksek lisans tez sınavı, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren bir ay içindeki bir tarihte, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(9) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(10) Tez savunma sınav süresi 50 dakikadan az olamaz.

(11) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami eğitim süresini aşmamak kaydıyla, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi ve ilgili anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının gerektirdiği yükümlülükleri başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

(15) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını; Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 32 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesini tamamlayan öğrenci projeyi enstitü dönem projesi yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesinin, intihal yazılım programı raporuyla birlikte ciltli bir nüshası ve elektronik ortamdaki kopyası dönem projesi teslim formu ekinde enstitüye teslim edilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili bilim/anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya programın öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Öğrenci, derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan biri anabilim dalı başkanı olmak üzere, beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, anabilim dalını oluşturan bilim dalları için farklı sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca önerilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınavlar her bir jüri üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav ortalaması da en az 70 puan olan öğrenci başarılı sayılır. Sınav sonuçları, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Doktora öğrencilerinin, tez teslim tarihinden önce, tez çalışmasından türetilmiş ve kendisinin veya kendisiyle birlikte tez danışmanının yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı almış olması gerekir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Öğrenci, doktora tezini savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini danışmanına sunar. Danışman, ilgili enstitü tarafından belirlenen benzerlik oranlarını dikkate alarak intihal yazılım programı raporunu hazırlar ve teze ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı önereceği tez jürisi ile birlikte tezi enstitüye gönderir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Doktora tez sınavı, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren bir ay içindeki bir tarihte, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora tez savunması süresi 90 dakikadan az olamaz.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman, tezin tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 23 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 42 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî öğrenim süresine eklenir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 43 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararları, Senato tarafından onaylanan Lisansüstü Programları Uygulamada Usul ve Esaslara ait kararlar uygulanır.

Tebligat ve duyurular

MADDE 44 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye her türlü tebligat ve duyurular, Öğrenci Bilgi Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini takip eden akademik dönemde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.