6 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30647

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; iç denetim, dış denetim, iç kontrol, risk yönetimi, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma yapmak, politika geliştirmek, eğitim ve uygulama çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak, yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek, en iyi uygulamaları ortaya çıkarmak, akademik araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bu alanda ulusal ve uluslararası birikime nitelikli katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; iç denetim, dış denetim, iç kontrol, risk yönetimi, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında ve amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, konferans, seminer, yarışma, kongre, sempozyum ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek.

b) Araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.

c) Kamu ve özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak ve politika önerileri geliştirmek.

ç) Eğitim programları düzenlemek.

d) Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek.

g) Uluslararası nitelikte kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE  7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir, en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak seçer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak yürütülen programların başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, ulusal ve uluslararası düzeyde temaslarda bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren bir rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanında araştırma veya çalışmaları bulunanlar arasından üç yıl süre ile Müdür tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyenin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine yeni üye, bu fıkrada belirtilen usule göre görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az üç defa salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

d) Danışma Kurulu ve ilgili tarafların görüşlerini alarak bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin çalışma konusuyla ilgili özel sektör ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma ve uygulama faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdür tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.