2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30643

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.c)

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Payları Borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2014

28891

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/2/2015

29280

2-

5/6/2018

30442