31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1032 VİDALAR-KELEBEK BAŞLI, METRİK

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2018/17)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1032 (Mart 2017) standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart; mamul kalitesi C olan, M4 ila M24 yuvarlatılmış kelebek başlı ve M4 ila M12 köşeli kelebek başlı, metrik dişli, dövülebilir dökme demir, çelik, östenitik çelik veya bakır-çinko alaşımından imal edilen vidaların tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1032 “Civatalar-Kelebek Başlı, Metrik Vidalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine, TSE İmalat Makinaları ve Takımları Teknik Komitesince revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 20/3/2017 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1032 “Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1032 (Mart 2017) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1032 (Mart 2017) “Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda, TS 1032 (Mart 2017) “Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1032 (Mart 2017) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1032 “Civatalar-Kelebek Başlı, Metrik Vidalı” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.