30 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30641 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNİN

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/18) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.