29 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30640

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezinden her birini,

b) Döner Sermaye İşletmesi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesini,

c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın Yönetim Kurulunu,

e) Yürütme Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, eğitim programları, ölçme, değerlendirme ve benzeri hizmetler, sınavlar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve kurslar.

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler; yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama eczanesi, sağlık bilimleri ile ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi, ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle imha etmek istedikleri ilaçların ve kimyasalların ilgili mevzuat hükümlerine göre imhası ve bu yolla elde edilen ürünlerin pazarlanması.

c) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık hizmetleri ve bu konularda düzenlenecek raporlar.

ç) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürünlerle ilgili mal ve hizmet üretimi, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muayenesi ve gerektiğinde bunların tedavisi, plan proje, teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip yapımı ve benzeri işler ile bunlara ilişkin düzenlenen raporlar, tarımsal sorunlara çözüm getirecek uygulamaya yönelik araştırmalar, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımının sağlanması yönündeki faaliyetler ve bu yolla elde edilen ürünlerin pazarlanması.

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretimi, elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınması şartıyla pazarlanması ve satılması, bunun için satış ve teşhir yerlerinin açılması.

e) Faaliyet alanı ve konularında bilgisayar teknolojisine dayalı yazılım, donanım, iletişim hizmetleri (internet, web dahil).

f) Her türlü ağaç, metal, çini, seramik, model, tasarım, denetim, mekanik deneyler, tekstil, dericilik atölyeleri hizmetleri, kalite kontrolü, her türlü mekanik elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işleri.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları, yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları ve organizasyonları, bu amaçla ilgili spor tesislerinin işletilmesi, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları ve bu amaçla ilgili tesislerin işletilmesi.

ğ) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak bu maddede zikredilmeyen diğer mal ve hizmet üretimleri.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim üyesi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Yürütme Kurulu gündem olduğu sürece haftada bir defa, önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde Başkan Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Gündem olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılamadığı için müzakere yapılamaması halinde durum hazır bulunan üyelerle tutanak ve imza altına alınır. Aynı gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda ya da aciliyet durumuna göre Başkanın belirleyeceği bir tarihte toplanılarak görüşülmesine dair karar alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 TL (Bin TL)’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İstanbul Üniversitesi bünyesinde iken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya aktarılan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, araştırma ve uygulama merkezleri bünyesinde mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.