28 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30639

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ

GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.