28 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30639

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE

2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2019/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2018 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında artırılarak 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 18/1/2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

İdari Para Cezaları

5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Kanununun 10 uncu

Maddesinin birinci fıkrasının

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2018 Yılında

Uygulanan Para

Cezaları (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt

10.000

22.550

27.901

Bendindeki Ceza Miktarları

50.000

112.780

139.542

(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

500

1.121

1.387

(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

5.000

11.273

13.948

(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

45.105

55.808

(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı

20.000

45.105

55.808