27 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30638

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1 – (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde yer alan % 23,73’lük (yirmi üç virgül yetmiş üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 95.769,59 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.