24 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30635

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DERİ, TEKSTİL VE SERAMİK TASARIM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (UTAM): Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deri, tekstil ve seramik alanlarında araştırma ve uygulama yapmak.

b) Öncelikle bölge ekonomisi olmak üzere ülkenin deri, tekstil ve seramik alanlarında kalkınmasına destek olmak.

c) Bölgedeki ilgili alanlarda istihdamın artmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ç) İlgili alanlarda ithalatı azaltıcı yönde faaliyetler yapmak.

d) Üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak ve güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak.

e) Deri, tekstil ve seramik alanında ülkedeki eğilimlere yön vermek ve Türkiye’nin dünyada tasarım alanında bilinilirliğinin artması için çalışmalarda bulunmak.

f) Yeni ürün tasarlamak, prototip hazırlamak, varsa ortak çalışılan paydaşların üretim sistemine adaptasyonunu sağlamak.

g) İlgili alanlarda yeni markalar oluşturmak ya da var olan markaların değerlerini artırmak için çalışmalarda bulunmak.

ğ) Geliştirilen ya da halihazırdaki sanayi kurumlarında üretilen ürünlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve ürün kalitesinin yükseltilmesi için destek vermek.

h) İlgili sanayi kuruluşlarında üretilen ürünlerin müşteri beklentilerini karşılaması için yenilikler yapmak.

ı) Maliyet düşürücü, verimlilik ve kapasite artırıcı yeniliklerin araştırılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak.

i) Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çoklu işbirlikleri sağlamak.

j) Kamu, özel sektör ve ticari kurumlardan gelecek talepler üzerine danışmanlık, test ve analiz hizmeti (Ar-Ge, tasarım, ürün geliştirme ve saire) vermek.

k) Üniversite ve çevresindeki sanayi kurumları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri arasında sanat, tasarım, teknoloji ve üretim alanında işbirliği yapmak.

l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve tasarım alanlarında üniversiteler ve diğer merkezler ile işbirliği ve ortaklıklar yapmak.

m) Tasarım, ürün geliştirme, uygulama, teknolojik yaklaşımlar ve araştırmalar ile ilgili bilgi, tecrübe birikimi oluşturmak; bunları iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.

n) İlgili sanayi dallarında ihtiyaç duyulan yeni ürünler veya hizmetlerin verilmesi amacıyla yeni ürünler tasarlamak, örnek ürün üretmek ve tasarım tescili, patent ve faydalı model almak ve alınmasını teşvik etmek.

o) Üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülecek tasarım ve ürün geliştirme projelerine destek sağlamak, bu alanlarda araştırma, yayın, tescil konularında teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.

ö) Merkez ile ilgili yayın ve tanıtım faaliyetlerini yaparak, Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak.

p) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

r) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, müdür yardımcılarını Rektör onayı ile değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı Müdür sorumludur.

(2) Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür yardımcılarından biri deri, biri tekstil ve biri de seramik alanlarındaki işlerin yürütülmesinden sorumludur. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari görevlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Gelir gider analizleri yaparak verimliliğin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Üniversite sanayi işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek, yeni işbirlikleri için yurt içi ve yurt dışı bağlantılar aramak ve işbirliği yapmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun kabulü ile birlikte Rektöre sunmak.

f) Yurt içi, yurt dışı eğitim öğretim, tasarım, uygulama, araştırma, işletme ve benzeri kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak, ilişkileri geliştirmek.

g) Merkezde görevli olan veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi, yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

ğ) Üniversite personelinin ve öğrencilerin ilgili alanlarda yayın yapması, patent, tasarım tescili, faydalı model üretme ve benzeri konularda teşvik etmek ve destek vermek.

h) Merkezin tanıtılması konusunda faaliyette bulunmak.

ı) Merkezin vizyon ve misyonunu oluşturmak.

i) Stratejik planların hazırlanmasına önderlik etmek ve hazırlanan stratejik planları Yönetim Kuruluna sunmak.

j) İlgili alanlarda özel sektör temsilcileri ile belirlenen aralıklarla bir araya gelmek ve görüş, öneri, beklenti ve benzeri konularda görüşmeler yapmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) İlgili olduğu birime liderlik etmek.

b) Birimi ile ilgili çalışmaların takibini yapmak ve belirlenen zamanda bitirilmesini sağlamak.

c) Paydaşları analiz etmek ve gerekli, uygun işbirliği olanakları sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edip, uygun görülenlere katılımın sağlanması konusunda Müdüre bilgi vermek.

d) Sanayi ile olan ilişkileri yönetmek, sanayi ve tasarım merkezi arasında köprü görevini görmek.

e) Tasarım ve teknoloji alanında ekibini yönlendirmek ve ekibinin sonuç odaklı çalışmasını sağlamak.

f) Yenilikleri takip etmek ve tasarımcılar için gerekli olan nesne, doküman, katalog ve benzeri ihtiyaçları sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilen 3 (üç) öğretim üyesi, Müdür ve müdür yardımcılarından olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa veya Müdürün daveti üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.

c) Müdür tarafından önerilen stratejik planı onaylamak.

ç) Tasarım, ürün geliştirme, araştırma, yayın alanlarında ve Merkezin çalışma alanlarına giren diğer konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak ve bunların görevlendirilebilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Tasarım merkezinde görev alan personelin yapacağı faaliyetler için mali destek taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.

f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen tasarım, ürün geliştirme ve uygulamalar için alınan her türlü alet, cihaz, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.